Projecten

JICN Bonaire

De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) ondersteunt sinds 2008 de Nederlandse Antillen om de detentiefaciliteit te Bonaire te laten voldoen aan de internationale wet- en regelgeving. Het bestaande Huis van Bewaring op Bonaire is daartoe gemoderniseerd en uitgebreid naar een capaciteit voor 76 mannen, vrouwen en jeugdigen. De Justitiële Inrichting Caribisch Nederland, locatie Bonaire is zowel een Huis van Bewaring als een strafinrichting. De J.I. Caribisch Nederland, locatie Bonaire valt sinds 10 oktober 2010 onder het beheer van DJI.


Raad voor de Rechtspraak

De Raad is het overkoepelende bestuur van de Rechtspraak, die verder bestaat uit de 19 rechtbanken, de 5 gerechtshoven, de Centrale Raad van Beroep en het College van Beroep voor het Bedrijfsleven. De Raad bevordert de kwaliteit en eenheid van de rechtspraak, verzorgt de financiën, houdt toezicht en ondersteunt de bedrijfsvoering bij de gerechten.

De Raad voor de rechtspraak maakt deel uit van de rechterlijke macht, maar valt niet onder het gezag van de minister van Justitie of enig ander overheidsorgaan.

De Raad voor de rechtspraak is gehuisvest in het onlangs gerenoveerde gebouw Kneuterdijk 1. Het markante gebouw uit 1924 is door de architecten Van Nieukerken ontworpen in hun favoriete neorenaissancestijl. Dit rijksmonument heeft door de bijzondere combinatie van een historiserende bouwstijl en een voor die tijd zeer moderne betonconstructie en installatietechniek een hoge architectuurhistorische waarde.


PI Haaglanden vestiging Scheveningen

Monument in Rgd-categorie II. Van de oorspronkelijke strafgevangenis, zoals die in de periode van 1882 tot 1911 tot stand kwam naar ontwerp van Johan F. Metzelaar en Willem C. Metzelaar, zijn slechts enkele onderdelen bewaard gebleven.
Niet tot het monument behoort de latere nieuwbouw (met restaurant en ziekenhuis) van EGM Architecten, waaronder het gedeelte dat tegenwoordig wordt gebruikt door het Joegoslavië Tribunaal.


ExxonMobil

De beveiliging van de raffinaderij ExxonMobil te Rotterdam diende te worden aangescherpt. Met name de perimeterbeveiliging moest worden voorzien van extra beveiligingsvoorzieningen zoals hekwerk, toegangspoorten voorzien van toegangscontrole, detectiesystemen en cameraobservatie.


Rechtbank Dordrecht

Het gerechtsgebouw, gelegen aan het Steegoversloot 36. De rechtbank is hier gevestigd sinds 1838. In 1984 is het kantongerecht daarbij gekomen. Ook het Openbaar Ministerie is in dit gebouw ondergebracht. In 2002 is het kantongerecht onderdeel geworden van de rechtbank.

Vanaf begin 2004 is het Openbaar Ministerie gehuisvest in de Raadkamers aan de Burgemeester de Raadtsingel en is hierdoor de rechtbank de enige bewoner van het gerechtsgebouw aan het Steegoversloot. De beveilingsinstallaties van de rechtbank zijn vanaf de bouw in 1985 aangebracht en in de loop der jaren uitgebreid en aangepast.


Tweede Kamer Complex

De Tweede Kamer vergadert in het gebouwencomplex van de Tweede Kamer der Staten-Generaal aan het Plein in Den Haag. Sinds het ontstaan van het koninkrijk tot 1992 vonden de zittingen plaats in de Oude Zaal, die ongeveer de zelfde 'look' had als de huidige Eerste Kamer. In 1992 betrok de Tweede Kamer de nieuwe plenaire vergaderzaal van de Tweede Kamer.